Ochrona danych osobowych

Spółdzielnia
Mieszkaniowa „GÓRNIK” w Wałbrzychu 

 

 

Klauzula
informacyjna

dotycząca
przetwarzania danych osobowych

Zgodnie
z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

informujemy,
że:Administrator
danych

Spółdzielnia
Mieszkaniowa „GÓRNIK” w Wałbrzychu

Dane
kontaktowe

Z
Administratorem można się skontaktować:

 1. osobiście;

 2. telefonicznie:
  74-840-71-00;

 3. pisemnie:
  ul.
  Broniewskiego 65c, 58-309 Wałbrzych
  lub
  na adres poczty elektronicznej: sekretariat@smgornik.pl.

Inspektor
Ochrony Danych

W
Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK” w Wałbrzychu został
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski, z
którym można się skontaktować poprzez adres poczty
elektronicznej:
biuro@elitpartner.pl
lub
pisemnie (na adres siedziby Spółdzielni
ul.
Broniewskiego 65c, 58-309 Wałbrzych)
.

Z
Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele
przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania
poszczególnych kategorii danych

Dane
będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „GÓRNIK”
w celach:

 1. Wypełnienia
  obowiązków prawnych
  .
  Dane członków spółdzielni przetwarzane w ramach realizacji
  działalności statutowej Spółdzielni tj.: wypełniania
  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z
  realizowaniem zadań wynikających z:

 1. Ustawy
  z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze;

 2. Ustawy
  z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych;

 3. Statutu
  Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK”.

Przetwarzanie
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;


 1. Zarządzaniem
  nieruchomościami.

  Dane członków spółdzielni oraz użytkowników mieszkań
  przetwarzane są w celach realizacji czynności związanych z
  zarządzaniem nieruchomości w tym: realizacji szybkiego i
  sprawnego kontaktu w sprawach wykonania niezbędnych napraw
  zgłaszanych przez mieszkańców, realizacji właściwego obiegu
  korespondencji i informacji zgłaszanych przez mieszkańców oraz
  funkcjonowania monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych odbywa
  się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i dobrowolnie wyrażonych
  zgód art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia.

 2. rekrutacji
  i promocji
  (na
  podstawie art. 6 ust. 1 lic a) – w sytuacji zebrania
  dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących w
  akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku – dane
  przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź zakończenia
  procesu rekrutacji

 3. zawarcia
  umowy

  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z
  osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych –
  dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od
  zakończenia umowy. Państwa dane osobowe będą przetwarzana
  przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu
  przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
  wynikającego z przepisów prawa.

Odbiorcy
danych

W
związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej,
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 1. Banki;

 2. Operatorzy
  pocztowi;

 3. Firmy
  odpowiedzialne za obsługę techniczno-administracyjną
  Spółdzielni;

 4. podmioty,
  które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu
  Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia
  przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

 5. podmioty
  upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie
  odpowiednich przepisów prawa.

Prawa
osoby, której dane dotyczą

Osoby,
których dane osobowe przetwarza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„GÓRNIK” w Wałbrzychu mają prawo do:

 1. dostępu
  do swoich danych osobowych;

 2. żądania
  sprostowania danych
  ,
  które są nieprawidłowe;

 3. żądania
  usunięcia danych
  ,
  gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
  zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 4. żądania
  ograniczenia przetwarzania danych
  ,
  gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie
  jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
  danych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w Wałbrzychu
  nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale
  są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły
  sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia
  nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego
  sprzeciwu;

 5. W
  przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na
  podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
  przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
  momencie
  , bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 6. wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób,
  których dane są przetwarzane;

 7. wniesienia
  skargi
  do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych
osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych
Spółdzielni. Przy czym podanie danych jest:

 1. obowiązkowe,
  jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

 2. dobrowolne,
  jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu
  zawarcie umowy.

Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności
statutowych Spółdzielni lub niemożliwość zawarcia umowy.