Porządek obrad Walnego Zgromadzenia


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W WAŁBRZYCHU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Członka Rady Nadzorczej.

 2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza .

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej i Komisji wnioskowej.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań :

 1. z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,

 2. Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczej w roku 2008,

 1. Zatwierdzenia kierunków działań gospodarczych na rok 2009 – podjęcie uchwały.

 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008 – podjęcie uchwały.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia w latach 2009-2010,

 2. wybór Delegata na Zjazd Krajowego Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona (w tym informacja Delegata ze Zjazdu w roku 2008),

 3. zbycia nieruchomości gruntowych.

 1. Dyskusja.

 2. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową wniosków zgłoszonych w trakcie Zgromadzenia.

 3. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
inż. Zbigniew Pankiewicz inż. Krzysztof Pączka
podpis wiceprezesa podpis prezesa

 

[Powrót]